Redaktionellt gränssnitt

Här nedan har vi samlat de redaktionella funktionerna som finns gemensamt för de olika sidtyperna.

Observera

Exempel på hjälptext för "fetstil"

Vi har försökt vara noga med att lägga hjälptexter på alla knappar och fält, man får fram dessa genom att låta musen vila över fältet eller knappen i någon sekund. Är man osäker på vad något gör så bör man åtminstone kunna få en fingervisning om det via hjälptexterna.

Jobba med dokument

När man öppnar upp ett dokument för att redigera det så försöker Saga låsa det så att ingen annan kan redigera dokumentet samtidigt. När man sen är färdig med dokumentet så kommer Saga att markera dokumentet som tillgängligt igen.

Öppnar man däremot upp ett dokument som redan någon annan redigerar så visas det en banner längst upp som säger vem som redigerar dokumentet och när de senast sågs.

Exempel på ett dokument som redigeras av någon annan.

Bannern innehåller även en tid som säger för hur länge sen den andra redaktören jobbade med dokumentet. Om den säger ”just nu” så har Saga sett att dokumentet varit öppet senaste minuten. Är det längre än så så visas en mer specifik tidsangivelse.

Observera

Saga försöker att markera ett dokument som ”tillgängligt” när någon går till en annan sida, stänger ner fliken eller rentav stänger ner webbläsaren. Det finns dock en del tillfällen då detta kan misslyckas, t.ex. om internetuppkoplingen försvinner eller datorn försätts i viloläge. Då kommer dokumentet att förbli låst tills redaktören kommer tillbaka eller tills någon tar över sidan.

Knappen ”Ta över sidan” finns där för att tvinga till sig ett dokument från någon. Detta är viktigt så att ingen låser upp viktiga sidor som t.ex. startsidan eller någon bibliotekssida och sen går hem eller liknande.

Om man tvingar till sig dokumentet så låses alla fält på sidan för den som redigerade sidan innan och följande meddelande dyker upp på deras skärm.

Exempel på när någon tvingar till sig en sida man själv jobbade med.

Väntar man istället ut den som jobbar med dokumentet så får man istället upp en banner som säger att dokumentet är tillgängligt och nu kan redigeras. I detta läge så är det riskfritt att ta över sidan.

Exempel på ett dokument som är tillgänligt att redigera men ännu inte låst till en själv.

Inställningsflikar

I inställningsflikarna så återfinns de flesta gemensamma inställningar för dokument så som titel, ingress, bild, taggar och historik. För att hålla det hela överskådligt så är den som standard uppdelad i tre flikar, ”Allmänt”, ”Taggar” och ”Historik” medan vissa sidtyper lägger till egna specialflikar med mer funktioner.

Allmänna inställningar

Under fliken ”Allmänt” så hittar man de vanligaste inställningarna så som titel, ingress och bild. Många sidtyper lägger även till extra fält här så som målgrupp eller skrivet av.

Statuspanelen

Längst ute till höger finns även en statuspanel som indikerar aktuell status för dokumentet samt om det saknas information.

Statuspanelen för ett utkast som aldrig sparats Statuspanelen för ett sparat utkast

De fält som kontrolleras är inte tvingande men bör fyllas i för att dokumentet ska bli så bra som möjligt.

Taggar

Taggar man sätter på ett dokument används framförallt för att enklare kunna göra relevanta sökningar både i widgets och på webbplatsen.

Tagg-editorn med förslag på "Katt-ungar"

Taggar skrivs antingen in som fritext eller genom att börja skriva något och välja i förslagslistan. Förslagen kan med fördel användas för att se till att man kallar taggarna samma sak som övriga redaktörer och för att undvika stavfel.

Vissa sidtyper har även möjligheten att automatiskt skapa upp taggar. Dessa taggar markeras då upp med en avvikande färg. Se t.ex. verkskopplingen för Tips.

Inställningar

I samma flik som taggar ryms även en del andra inställningar beroende på sidtyp. Den enda som finns där för samtliga sidtyper är ”Sidans URL”, dvs vilken sökväg som sidan ska ha på webbplatsen.

Urlerna får innehålla a-ö (små bokstäver), siffror och bindestreck. Övriga tecken kommer att ge ett fel och man får då ett förslag skrivet utan de ogiltiga tecknen.

Tagg-fliken med förslag på "Katt-ungar"

Felet kan också visas ifall urlen man angett redan används av ett annat dokument. Isåfall föreslås det man angett men med en siffra på slutet, t.ex. sagostund-1.

Historik

Under fliken Historik hittar man alla versioner av dokumentet man jobbar med. Detta innefattar allt från sparade utkast till framtida publiceringar och arkiverade revisioner.

Man har här möjlighet att förhandsgranska eller återskapa andra versioner av dokumentet.

Mer information om historik finns på sidan Publiceringsflöde.

Texteditor

Texteditorn fungerar som en ganska genomsnittlig WYSIWYG-editor. Man kan enkelt skriva text, lägga till rubriknivåer, bilder m.m. och snabbt se ungefär hur det kommer att se ut på webben.

Saga lägger däremot till några egna begrepp;

Layout
En layout specificerar antalet ytor en sida har och hur ytorna delas upp i kolumner. Som exempel så har layouten 2-1, tre ytor varav de två första är bredvid varandra och den sista hamnar underst. Detta återspeglas i editorn när man väljer en layout.
Widget
Widgets tillför avancerad funktionalitet som t.ex. katalogsökningar, bildspel, öppettider osv. men även enklare saker som länkar och bilder. Widgets har oftast någon form av inställningar och syns som en orange ruta i editorn. När sidan sen visas på webbplatsen så ersätts widgets med korrekt innehåll. Mer information och information om enskilda widgets finns på widget-sidan.

Verktygsfältet

Längst upp i ”Innehålls”-fliken finns ett verktygsfält där man hittar alla de funktioner som finns. Verktygsfältet kommer att följa med en om man scrollar ner i ett långt dokument.

Knapp i verktygsfältet Beskrivning
Verktygsknapp för formatmenyn Fäller ut formatmenyn med t.ex. rubriknivåer
Verktygsknapp för fetstil Gör markerad text fet
Verktygsknapp för kursiv text Gör markerad text kursiv
Verktygsknapp för understruken text Gör markerad text understruken
Verktygsknapp för genomstruken text Gör markerad text genomstruken
Verktygsknapp för att vänsterjustera text Vänsterjustera markerad text
Verktygsknapp för att centrera text Centrera markerad text
Verktygsknapp för att högerjustera text Högerjustera markerad text
Verktygsknapp för att marginaljustera text Marginaljustera markerad text
Verktygsknapp för att skapa en punktlista Skapa punktlista
Verktygsknapp för att skapa en numrerad lista Skapa numrerad lista
Verktygsknapp för att skapa en länk Infoga länk
Verktygsknapp för att infoga en bild Infoga bild
Verktygsknapp för att infoga en nedladdningsbar fil Infoga fil
Verktygsknapp för att infoga en tabell Fäller ut gränssnittet för att infoga en tabell
Verktygsknapp för layoutmenyn Fäller ut layoutmenyn
Verktygsknapp för widgetmenyn Fäller ut widgetmenyn
Verktygsknapp för att visa förhandsgranskningsfönstret Öppnar förhandsgranskningsfönstret

Widgets

Widgets är avancerad funktionalitet som t.ex. katalogsökningar, bildspel, öppettider osv. men även enklare saker som länkar och bilder.

Observera

Vilka widgets som finns och deras inställningar beskrivs mer ingående under Widgets i menyn.

När man infogar en widget i editorn så visas dessa upp som en avlång ruta med en ikon och namnet på widgeten. Om widgeten stödjer en rubrik så visas även denna i rutan.

Visar en widget av typen "Titellista" med en rubrik.

För att redigera widgetens inställningar så dubbelklickar man på rutan. En inställnings-panel visas då på vänster sida med inställningar för den aktuella widgeten.

Widgets kan infogas överallt i editorn, dock så bör de inte läggas in i t.ex. en länk-widget eller inom en rubrik. Gör man detta så kommer widgeten att märkas upp med en streckad röd varningslinje längs kanten.

Visar en widget indragen inom en rubrik. En varningsram visas runt widgeten.

Tabeller

Varning

Tabeller är jättebra att använda om man har information som ska presenteras i ett tabellformat. De ska dock ALDRIG användas för att försöka positionera element på webbplatsen. Dels kommer det aldrig att bli riktigt bra för enheter med små skärmar och dels blir det en mardröm för besökare med skärmläsare.

När man klickar på ”Tabell”-knappen i verktygsfältet så presenteras man med ett rutnät där man får välja storleken på sin tabell. Varje ruta i sidled blir en extra kolumn och varje i höjdled blir en extra rad.

Visar hur en tabell med två kolumner och två rader infogas.

På bilden ovan så skulle en tabell med två kolumner och två rader infogas.

Vill man i efterhand justera antalet kolumner och/eller rader i sin tabell så ställer man markören i den och ett nytt verktygsfält dyker upp nedanför den.

Verktygsfältet för att förändra en befintlig tabell.

Här kan man antingen ta bort tabellen eller lägga till rader eller kolumner i relation till den cell man har markören i. Samtliga knappar har hjälptexter man med fördel kan använda för att enkelt förändra sin tabell.

Observera

Tabellverktyget i Saga stödjer inte alla finesser som en tabell egentligen klarar av. Vill man göra mer avancerade saker (som t.ex. sätta rubrikceller, slå ihop celler, gruppera kolumner, m.m.) så får man istället använda HTML-läget eller en kod-widget.

HTML-läge

Fliken ”HTML” är att betrakta som en avancerad funktion och ingenting som de flesta behöver bry sig om. Vill man så kan man gå in där och göra finjusteringar av sitt innehåll men det görs på egen risk. Värt att notera är att widgets i detta läge har ersatts med en special-tagg som kan se ut som följande.

<widget id="work-widget-3867" type="work-widget" data-widget> Titellista </widget>

Det är okej att flytta om var dessa ligger men man bör inte försöka ändra några värden eller lägga på klasser eller style-attribut då dessa i bästa fall bara försvinner, i värsta fall så gör det widgeten och dess inställningar obrukbara.

Även länkar och bilder är som sagt widgets i Saga men har fått lite speciell hantering för att de ska se ut och fungera som vanliga länkar och bilder. I ”HTML”-fliken så ser de ut som följande.

<a id="link-widget-8917" href="#" data-widget="" type="link-widget">Öppettider</a>
<img id="image-widget-5129" src="https://cdn1.saga-biblioteket.se/images/58a1afa940d4fa1a54ec2fd0" data-widget="" type="image-widget" />

Även här bör man undvika att försöka göra ändringar på taggarna, varken att ändra länk eller att byta sökväg till bilden kommer att sparas undan utan detta måste göras via de vanliga widget-inställningarna.